منوی دسته بندی

نمونه فیلم های فیزیک کنکور

فصل اول: بردار فصل دوم: حرکت شناسی فصل سوم: دینامیک فصل چهار: کار و انرژی فصل پنجم: حرکت دایره ای فصل ششم: نوسان فصل هفتم: موج مکانیکی و صوت فصل…

یک دقیقه با یاور

یک دقیقه با یاور 1 یک دقیقه با یاور 2 یک دقیقه با یاور 3 یک دقیقه با یاور 4 یک دقیقه با یاور 5 یک دقیقه با یاور 6…

فیلم های آموزشی

یک دقیقه با یاور فیزیک دانشگاهی دی وی دی های آموزشی آنالیز فیزیک رشته ریاضی 1400 آنالیز فیزیک رشته تجربی 1400 تست دوازدهم تست یازدهم تست دهم نهایی دوازدهم نهایی…