منوی دسته بندی

نمونه فیلم های فیزیک کنکور

فصل اول: بردار فصل دوم: حرکت شناسی فصل سوم: دینامیک فصل چهار: کار و انرژی فصل پنجم: حرکت دایره ای فصل ششم: نوسان فصل هفتم: موج مکانیکی و صوت فصل…

یک دقیقه با یاور

یک دقیقه با یاور 1 یک دقیقه با یاور 2 یک دقیقه با یاور 3 یک دقیقه با یاور 4 یک دقیقه با یاور 5 یک دقیقه با یاور 6…

فیلم های آموزشی

نمونه فیلم های آموزشی یک دقیقه با یاور فیزیک دانشگاهی نمونه فیلم حل تست های کنکور دی وی دی های آموزشی قوانین کیرشهف تست احتمالی کنکور 1400 آنالیز فیزیک رشته…