منوی دسته بندی

فیلمهای فیزیک کنکور

نمونه فیلم های فیزیک کنکور

فصل اول: بردار فصل دوم: حرکت شناسی فصل سوم: دینامیک فصل چهار: کار و انرژی فصل پنجم: حرکت دایره ای فصل ششم: نوسان فصل هفتم: موج مکانیکی و صوت فصل…