منوی دسته بندی

نهایی دهم

دقت و اندازه گیری دقت خط کش خطای اندازه گیری کولیس تبدیل واحدها دقت وسایل دیجیتال ریزسنج فشار فشار لوله های U شکل تبدیل پاسکال u شکل 1 برنولی 2…

نهایی یازدهم

الکتریسیته ساکن میدان الکتریکی صفر الکتروسکوپ بار معلق 1 بار معلق 2 چگالی سطحی 1 میدان کل 1 میدان کل 2 میدان کل 3 میدان کل 4 میدان کل 5…

نهایی دوازدهم

حرکت شناسی حرکت نمودار سرعت زمان حرکت یکنواخت 2 جسمی جابجایی و مسافت کل سرعت متوسط حرکت با شتاب ثابت نمودار سرعت زمان نمودار شتاب زمان سقوط آزاد 1 سقوط…

تست دهم

ترمودینامیک ریاضی 401 نمودار گاز کامل ریاضی 99 فشار پیمانه ای ریاضی 99 گرما تجربی 400 گرما تجربی 402 کار و انرژی ریاضی 402 فشار ریاضی 402 کار و انرژی…

تست یازدهم

تست الکتریسیته ریاضی 403 اردیبهشت تست الکتریسیته و مغناطیس ریاضی 403 اردیبهشت تست مدار تجربی 403 اردیبهشت الکتریسیته ریاضی 401 نکته درصدی الکتریسیته ریاضی 401 نکته خفن مغناطیس نکته نیروی…

تست دوازدهم

تست نوسان کنکور ریاضی 403 اردیبهشت تست فیزیک اتمی کنکور ریاضی 403 اردیبهشت تست دینامیک تجربی 403 اردیبهشت تست حرکت تجربی 403 اردیبهشت حرکت تجربی 401 سقوط آزاد ریاضی 401…